Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Jel 1,9-20

Itt már kezd nehézzé válni a könyv értelmezése

Eddigiek:

 • Idő szemlélet: közeli eszkhaton: hamar
 • A hitet itt és most kell élni: rövid mulandó, bizonytalan az evilági élet
 • Egyetlen fix pont: Isten, Aki: az Alfa és Omega, aki van, aki volt és aki eljövendő, akié a hatalom örökkön-örökké
 • Bultmann teológiája: Jézus és a korai keresztények tévedésben éltek. – demitológizálni kell az Újszövetséget
 • Sok teológus véleménye a Jelenések könyve csak szimbólumokat ír le: a korabeli mitológikus gondolkodásnak megfelelően szól.
 • Vannak, akik szerint a Jelenések könyve csak dráma
 • Jó megközelítés, bár azt gondolom ennek a drámának van valóságtartalma

Nézők, akik előtt a dráma zajlik: 7 gyülekezet
Közvetítő: János
De a szerző: Jézus Krisztus – Ő a kinyilatkoztató
Cél: a gyülekezetek kitartásra búzdítása


1) Jánosról mit tudunk meg újat

Együtt érez a gyülekezettel – társatok
Megjelenik a szenvedés – ami reális lehetőség a közösségek számára
Királyság és állhatatosság – összekapcsolódik
Királyság, mint pozíció – ami a szenvedést elviselhetővé teszi 2Kor 4,17-18
Nem a láthatókra nézünk, hanem arra ami láthatatlan – a Jelenések a láthatatlan világot tárja elénk!

Mi akadályozhatja a mi látásunkat,

 • földi gondolkodás
 • hamis teológia
 • hitetlenség

Állhatatosság – miért van rá szükség a hívő életben?

 • elveszíthető-e az üdvösség? – nagy titok
 • elrontott élet miatt – nem nyerünk jutalmat a mennyben


2) Élethelyzete: Patmosz szigetén volt

Ok: Isten Igéjéért és Jézus bizonyságtételéért
Újszövetség tanítása a boldogságról – Mt 5,10-12 (az evangélium leírásának korában is már reális veszély a mártíromság)

Patmos

Az első századokban a mártírok története egybekapcsolódik a gyülekezet történetével.
Jel 13,11

Jövőbeli esemény – jelenre van üzenete: akik nem kímélik még életüket sem, azok lesznek Isten áldott harcosai

Jel 7,9-17 – mártírok sokasága minden nemzettségből (sokan vannak – ez is bátorító az egyén számára)
Különleges pozíciót töltenek be a mennyei seregben


Érthették úgy, hogy az üldöztetésük jele annak, hogy itt a nagy nyomorúság ideje, vagy az üldöztetésük előképe a nagy nyomorúságnak

 
A bizonyságtétel és tanuságtétel kulcsszava a könyvnek, de már ennek az első szakasznak is, amely bevezeti a könyvet:

1,2 – Ő pedig bizonyságot tett
1,5 – Jézus Krisztus a hű tanú
1,9 – János a bizonyságtételért szenved

Mire következtethetünk a könyv célját illetően? – tanúságtételre bátorítás

Ma mit kell elszenvedni a bizonyságtételért? – visszautasítás, megbélyegzés (sokkal kevesebb, mint az első időben)

 
3) János elragadtatása

Lélekben – hogyan történt nem tudjuk
Ma van-e erre példa? Tudtok róla?

 
Trombita - A trombita vagy kürt az Ószövetségben istentiszteleti hangszer, de Isten jövetelét, megjelenését is jelzi (Ex 19:16), az Újszövetségben Isten eschatológiai jövetelét (vö. Mt 24:31; 1Kor 15:32; 1Thessz 4:16).

Amit látsz, írd meg – ez tekintélyt ad a könyvnek (nem János véleménye fogalmazódik meg benne)4) Hét gyertyatartó – a hét gyülekezet

Kérdés, hogy miért az itt felsorolt hét gyülekezet neve szerepel, amikor voltak nagyobbak és tekintélyesebbek is a kisázsiai gyülekezetek között (mint pl. Magnesia, Tralles, Kolossé). Az itt felsorolt hét gyülekezet minden valószínűség szerint azért lett a gyülekezetek összességének reprezentánsa, mert városaik az Efézustól észak felé vezető római főútvonal mentén feküdtek, amelyek postai csomópontok és bírósági központok voltak, ennek következtében a császárkultusz központjai is. Ezekben a gyülekezetekben volt a legfenyegetőbb az üldözés kitörése.

Köztük jár egy Emberfiához hasonló alak – Jézus

Üzenet: Jézus jelen van a gyülekezetek között. Itt is jelen van. Ez a gyülekezetek hatalmas titka, misztériuma, ereje.

Ha jelen van, miért kell eljönnie? Mi a különbség Jézus mostani jelenléte és a végső idők-beli megjelenése között? – akkor nyilvánvalóvá lesz – látható

ADDIG A HIT ÁLTAL ÉLJÜK ÁT, TAPASZTALJUK MEG


5) Milyennek írja le a látomás Jézust?

SZIMBÓLUMRENDSZER – Biblián végig

Nem hasonlít földi megjelenéséhez

Milyen volt földi megjelenése? Ézs 53,2-3
Ezt a Jézust lehetett bírálni, megverni, keresztrefeszíteni. De a megdicsőült Jézus – visszakapta hatalmát, amiről egy időre lemondott (önként)

Amikor visszajön, akkor is megdicsőülve jön már vissza, aki előtt senki sem tud megállni.
Érdekes még János is összeesik, mint a halott
Mi lesz a hitetlenekkel?

a) Emberfia

Dán 7,13 – ban
Mindig összekapcsolódik ez a név a végidőkhöz (Jézus második meljöveteléhez)
A név jelentése – krisztológiai üzenet – Jézus teljes Isten és teljes ember. Ugyanaz a Jézus jön el ítélni élőket és holtakat, aki itt járt a földön, meghalt és feltámadt a kereszten.

b) megjelenése: hosszú palást, mellén aranyöv, fehér haj, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló a kemencében izzó aranyérchez, hangja a nagy vizek zúgásához hasonló

Ez is párhuzamos a Dániel próféciával – Dán 10,5-6
Uralkodói megjelenés – a korai császárok hasonló öltözetben jelentek meg
Prófétai megjelenés – Sámuel palástja volt hasonló – 1Sám 28,14

 • Öregkorú – tapasztalt, tiszteletet parancsoló
 • Szeme – mindent lát, mindent megvizsgál – semmi nincs rejtve előtte
 • Tekintete – világosság 18.vers (ez tipikus jánosi fogalom)

Jézus megjelenése – az Atya megjelenésével egyezik: Jézus Isten – Ez akkor még nagy vitakérdés volt

c) Jobb kezében hét csillagot tartott

Igy ábrázolták a császárt is. Eredetileg a Kis-Medve csillagkép Mithras Isten, vagy a római császárok kezében. A képnek polemikus éle van: a világhatalom elvétetett a pogány istenektől és a római császároktól és Krisztus kezébe adatott.
Ez a hatalom jelképe – aki amit a kezében tart, az teljesen az övé
Ez a gyülekezet számára biztonság, egyben figyelmeztetés (a hatalom, az irányítás csak az Úré lehet – nem irányíthatja senki és semmi más)

d) szájából kétélű éles kard

Isten Igéje – Zsid 4,12
Ige – hatalom, erő, nem csupán emberi beszéd – megítél, elválaszt egymástól dolgokat


6) Jézus kijelentése magáról
 • első és utolsó – ismétlés (minden benne és általa van)
 • élő, aki halott volt (újabb ellentétpár)

Ez a fogalompár végigmegy az egész Jelenésekben – élet és halál felborul
Aki meghal – az él, aki kész meghalni is Krisztusért, az él

Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai – övé a hatalom az üdvösség felett. Ez számunkra reménység!

Jézus megnyitotta az utat a menny felé! Hós.13.14 - Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája? Nincs bennem megbánás!

Miért nem a menny kulcsairól beszél?

Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet