Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
„A legkiválóbb út”

Bevezető: Ötletroham

Mondjatok gyorsan minél több jellemzőt a szeretetről, mindent ami eszetekbe jut! -Írjátok fel egy táblára válogatás nélkül!


Tanítás:

Nézzük meg először is: Gal 5,22 - a Lélek gyümölcse, 1. szelete a szeretet

Gal.5.19-21 - A test cselekedeteivel párhuzamban

Hívő élet = megváltozott jellem. A változás folyamat.

Hívő felismerése a gyümölcséről: Mt 7,20 Ebből következik, hogy a hívő ember életét kell, hogy jellemezze a Lélek gyümölcse.

1Kor 13 tanulmányozása

Minél nagyobb a szeretet:ű

 • Nyelveken szólás
 • Prófétálás
 • Teljes hit
 • Szétosztom a vagyonomat (karitatív szolgálat)

Nem kis dolgok ezek, mégis nem azt mondja Pál, hogy kevés, hanem „semmi”

Isten országában a legnagyobb érték a szeretet

1Jn 4,7-8: Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

Ma hangsúlyeltolódások a gyülekezetekben: dogmatikai harcok, törvényeskedés

Ezért fontos tudni, mi is a szeretet, meglátható-e életünkben? Ha nincs, nagyon szegények vagyunk!

A szeretet jellemzőit egyénileg dolgozzuk fel és csoportosan beszéljük meg. (Mindenki kap egy jellemzőt) Kapnak 10-15 percet a feldolgozásra.

1. A szeretet türelmes,

 • Mit jelent a türelem a gyakorlatban?
 • Isten hogyan mutatja meg törelmét felénk emberek felé?
 • Hogyan valósul meg a türelem az életedben?
 • Igéből segítség: Zsolt.86.15, Ézs.48.9, Neh.9.17, Jak.5.11, 1.Pt.2.20 kk

2. a szeretet jóságos;

 • Mit jelent a jóságos jelző?
 • Hogyan nyilvánul meg az életben a jóság?
 • Isten miben mutatta meg jóságát felénk emberek felé?
 • Hogyan valósul meg a jóság a te életedben?
 • Igéből segítség: Zsolt.25.8, 3.Jn.11, 1.Pt.3.11

3. a szeretet nem irigykedik,

 • Mit jelent a gyakorlatban az irigység?
 • Hogyan történhet ez kegyes formában a gyülekezeti gyakorlatban?
 • Mit okoz az irigység a gyülekezetben?
 • Van-e kísértés a te életedben erre?
 • Igéből segítség: Jak.3.14,16, 1.Kor.3.3, Csel.13.45,

4. a szeretet nem kérkedik (dicsekszik), nem fuvalkodik fel.

 • Mi a probléma a dicsekvéssel?
 • Kinek tulajdonítja az ember a sikereket, az eredményeket, mikor dicsekszik?
 • Hogyan viszonyul a másik emberhez, a felfuvalkodott?
 • Létezik-e a keresztények között felfuvalkodott?
 • Van-e kísértés a te életedben erre?
 • Igéből segítség: 2.Kor.10.17, 1.Kor.1.29, 1.Kor.4.6-7, Gal.6.3

5. Nem viselkedik bántóan,

 • Hogyan okozhatunk sérüléseket egymásnak?
 • Te milyen sérüléseket kaptál és adtál másoknak?
 • Lehet olyan életet élni, amiben valóban nem okozunk sérülést egymásnak?
 • Gyülekezetekben előfordul az, hogy bántóan viselkedünk?
 • Segítség az igéből: Mt.12.20, Zsolt.147.3

6. nem keresi a maga hasznát,

 • Hogyan mutatkozhat meg egy gyülekezetben az önzés?
 • A szeretetnek ez a tulajdonságát hogyan lehet észrevenni a gyülekezetben?
 • Mit áldozunk fel a másik érdekében? Készek vagyunk rá?
 • Segítség az igéből: 2.Móz.32.32, Jn.3.16, Jn.15.13, 1.Jn.3.16

7. nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat

 • Mit jelent az, hogy nem tart haragot?
 • Ismertek-e haragtartó embereket?
 • Mit okoz a harag az emberek életében?
 • Miért nehéz megbocsátani és bocsánatot kérni?
 • Milyen az igazi megbocsátás?
 • Segítség az igéből: Zsolt.103.11-12, Mt.18.21-35, Mk.11.25

8. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

 • Tudnál-e az életből példát mondani ennek a szeretetjellemzőnek a megnyilvánulására?
 • Milyen hamis dolgoknak nem örül a szeretet?
 • Könnyű távoltartani magadat a hamisságtól? Kifejezni azt, hogy te nem értesz vele egyet?
 • Segítség az Igéből: Lk.19.45-48, Lk.15.30-32, Róm.12.9, 21.

9. Mindent elfedez,

 • Hogyan teremt békességet maga körül az az ember, aki szeret?
 • Van-e tapszatalatotok arról, hogy egy problémát szeretetben hogyan lehetett megoldani?
 • Hogyan fedez el sok bűnt a szeretet? (1.Pt.4.8.)
 • Segítség az Igéből: Mt.6.9, Gal.6.2 (elfedez másként elhordoz)

10. mindent hisz (bízik), mindent remél, mindent eltűr (a teher alatt marad).

 • Mi akadályozza a bizalom kiépülését a gyülekezetben?
 • Te megbízol-e testvéreidben? Benned megbízhatnak-e ők? Lehet-e emberekben bízni?
 • Mit jelent, hogy a szeretet mindent remél a gyakorlatban? (optimista?)
 • Képesek-e ma a gyülekezetben a hívők a teherhordozásra?
 • Te milyen terhet hordozol? (Sajátod és mások terhe)
 • Segítség az Igéből: Lk.15.20, Gal.6.2., Jel.2.3,

11. A szeretet soha el nem múlik.

 • Mit jelent ez a jellemző? (A szeretet nem függ a körülményektől)
 • A mi szeretetünkre jellemző ez?
 • Ismersz olyan embert, akinél a szeretet ilyen állandó?
 • Mi az oka annak, ha elfogy a szeretet?
 • Milyen a mérték nélküli szeretet? (A szeretetben nincs számítgatás, nem azt nézi mit kap érte…)
 • Segítség az Igéből: Róm.8.32, Csel.7.59-60, Jel.2.4, Mt.24.12.

 

Átbeszélés utáni kérdések:

 • Megvalósítható ez a szeretet a gyakorlatban?
 • Honnan lehet szeretet az életünkbe?

 

Az 1Tim 1,5 szerint a szeretet fakad (tehát nem lehet rá törekedni, elérni, megszerezni),

 • tiszta szívből
 • jó lelkiismeretből
 • igaz hitből

A lélek gyümölcse (Gal.5.22), Róm.5.5

Befejezés: Hol állunk mi a szeretettel?

 

Illusztrációk

Mai szeretethimnusz

Isten = Szeretet

Ha olyan kiváló szónok vagyok, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther King-el együtt hirdetem, hogy „van egy álmom”, de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.
Ha futurológusként, a jöv
ő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok mint egy összelapított üres kólásdoboz, mit unottan rugdosnak a kamaszok.
Ha akkora hitem van, mint Assisi Szt. Ferencnek, Luther Mártonnak, és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem mint a szél által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy üres belű hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, ha rongyosra olvasom a bibliámat, és halálomra is bizakodó hittel, betegek kenetével és szent útravalóval megerősítve készülök, ha szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból.

A szeretet jelentéktelen, mint amikor szamárháton vonul be valaki a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek nádszálat és töviskoronát adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esend
ő, mint amikor valaki azt mondja „Szomjazom”.
A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.

A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálta elgurult drachmáját.
A szeretet nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a rét madaraival és a mez
ő liliomaival. Nem örül a doppingszerrel elért világcsúcsnak.
A szeretet nem szűnik meg soha. Nem veszíti el szavatosságát, el nem évül, nem lesz unalmas mint a tegnapi újság.

Legyenek bár Istentiszteletek, véget fognak érni, legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni, legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.

A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen,
A szeretet nélküli igazság kemény,
A szeretet nélküli okosság gőgös,
A szeretet nélküli barátság hűvös,
A szeretet nélküli rend kicsinyes,
A szeretet né
lküli hatalom kíméletlen,
A szeretet nélküli birtoklás fösvény.

A szeretet nélküli adakozás képmutató,
A szeretet nélküli vallásosság bigott,
A szeretet nélküli hit vakbuzgó,
A szeretet nélküli remény fanatikus,
A szeretet nélküli élet értelmetlen.

Tolsztoj a szeretetről

Abban a pillanatban, amikor ki lehet jelenteni, hogy a világon bármi előbbrevaló az emberiesség érzésénél, akárcsak egy órára, akárcsak egyetlen kivételes esetben - akkor már nincs az a bűn, amelyet ne követhetnénk el embertársaink ellen úgy, hogy még bűnösnek sem érezzük magunkat. (Tolsztoj: Feltámadás, bp, 1964. Európa, 405.o)

Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársunkkal: márpedig ilyen helyzet nincsen.” (407.o)

Szeretet nélkül

Egy lekész testvérem mondta el egy öregotthoni élményét. Az ágyon egy idős bácsi ült, és nézett maga elé, mint aki a levegőbe néz. Karácsony utáni napok voltak, a lelkész odalépett hozzá és megkérdezte; Károly bácsi, nem örül? Karácsonyra semmit nem kapott? A válasz: dehogynem, a lányomtól egy csomagot. - Mi volt benne? Elővette, és kivett belőle mindent, ami egy idős embernek örömöt szerez. Meleg alsóneműt, meleg pulóvert, papucsot, kesztyűt, és egyre szomorúbb lett. Károly bácsi, - hát nem örül? - kérdezte. Ebben minden benne van, amire magának szüksége van. Igen-igen, - csak szeretet nem volt benne!

Michael Quoist a szeretetről

A szeretet által sohasem fogsz vétkezni. Az a bűn, ha nem szeretsz, ha nem eléggé szeretsz, ha rosszul szeretsz. (169. oldal)

Régóta vársz a buszra. Elment… „Megtelt!” Törelmetlen vagy elkeseredsz: „Ez így megy mindig ezen a vonalon!” Igy van ez az egyes embereknél is, soha sincs náluk hely. Elrohannak a megállók mellett, azok mellett, akik rájuk várakoznak. „Megtelt!” Nem haladsz-e te is gyakran túl gyorsan és „Megtelt!” jelzéssel? Pedig rajtad kívül senki más nem fog megállni ezen a helyen és ebben az órában, mert egyedül te jársz ezen a vonalon és a menetrend nem csalhat. (Micael Quoist: Igy élni jó, Bécs, 1983., 142. oldal)

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet