Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25

2002-es Bükkszéki ifjúsági nagytábor segédanyagából

 

Kezdjétek az alkalmat imádsággal!

 

Olvassátok el az adott igeszakaszt, s mond el, hogy a mai alkalmon a szentségről fogtok beszélgetni!

 

A levél olyan keresztényeknek íródott, akiket üldöztek hitük miatt. Fontos ennek a szakasznak a megértésénél, hogy a szentség nem a megigazulás alapja, hanem annak eredménye, tehát nem azért van üdvösségünk, mert szentek vagyunk, hanem azért vagyunk szentek, mert elnyertük az üdvösséget.

 

A szakaszunk is úgy kezdődik: „Ezért tehát” utal arra, hogy megtörtént az életükben az a legfontosabb dolog, amit megtérésnek és újjászületésnek hívunk (1.Pt.1.9)

 

Elképzelhető, hogy a csoportodban vannak olyanok, akik még nem az Úr Jézus gyermekei, ezért jó lenne, ha ezen a beszélgetésen szó lenne arról, hogyan lesz valaki Isten gyermeke. Ha ezt nem értik, akkor az egész beszélgetés értelmetlen lesz számukra!

 

Elmondhatod röviden az evangéliumot (de ne prédikálj), hogy hogyan lesz az ember hívővé, de a legjobb az lenne, ha ezt a csoportból más valaki mondaná el. (Beszélj arról, hogy mindenkinek személyes megtérésre van szüksége függetlenül attól, hogy hívő, vagy hitetlen családban nőtt fel. A megtérés azzal kezdődik, hogy az ember felismeri saját bűnös elveszett voltát, azt, hogy Isten hiányzik az életéből. Semminek sincs önmagában értéke ezena világon, mert minden elmúlik, méghozzá nagyon gyorsan (24. vers) Megérti, hogy Isten nagyon szereti Őt, s érte külde el Jézus Krisztust a világba, s neki személyes döntést kell hozni életében, be kell hívni Jézust a szívébe (Jn.1.12.). Ha ez megtörtént annak jelei vannak a megváltozott élet és a megváltozott gondolkodásban.) Istennek ez nagyon fontos volt, a legnagyobb árat képes volt érte kifizetni (1.Pt.2.18-19) Ha valaki megveti ezt az áldozatot, az Isten ítéletét fogja magára vonni (17.vers).

 

Kérd meg, hogy valaki mondja el személyes bizonyságtételét, hogyan fogadta be Jézust a szívébe, mi változott azóta az életében! (Te is elmondhatod, ha úgy adódik)

 

Jó volna, ha az alkalom során világos lenne a csoport előtt, hogy nagyon fontos saját életük számára, hogy Istenhez tartoznak-e már? A tét nagyon nagy, elmondhatod a Jn.3.36 alapján, hogy élet és halál kérdésről van szó! Kifejezheted azt is, hogy szeretnéd, hogy a tábor végére a legnagyobb örömöd akkor lenne, ha egyetlen egy fiatal sem menne el a csoportból úgy haza, hogy nincs üdvössége. Ajánld fel a segítségedet abban, hogy ha valaki bizonytalan, vagy úgy érzi nem történt meg az életében még az újjászületés, az alkalom után, vagy a hét során bármikor szívesen beszélgetsz és imádkozol vele négyszemközt.

 

Most térünk rá a beszélgetés második részére.

 

Ha valaki hívő lett, akkor nemcsak egy vallást, egy dogmarendszert fogadott el igazságként, hanem egy lényegi változás történt életében. A 2.Kor.5.17 írja, hogy új teremtéssé lettünk, a régiek elmúltak és új jött létre.

 

A felolvasott szakaszból keressétek meg, hogy mi kell, hogy jellemezze az „új teremtések” életét!

 

Ne igazodjatok korábbi vágyaitokhoz! Szentek legyetek! Képmutatás nélküli testvérszeretet…

 

Kérdezd meg, hogy véleményük szerint ezek a változások autómatikusan történnek a hívők életében, vagy szükséges érte nekünk is tenni valamit? (Kétszer is szerepel a szakaszban az engedelmesség kifejezés, ami arra mutat, hogy igenis nekünk is tennünk kell azért, hogy szentek legyünk!)

 

Kérdezd meg, hogy személyes életükben hogyan látják ezeket a változásokat? Mennyit kűzdenek érte? Mi akadályozza engedelmességünket? (ismerethiány, korábbi vágyak…)

 

Kérdezd meg szerintük mit szabad és mit nem szabad egy hívőnek! (Pl: Szabad-e egy hívőnek moziba járni? Szabad-e egy hívőnek szórakozóhelyre járni? Szabad-e egy hívőnek együttjárni egy másik hívővel? És egy hitetlennel? Szabad-e iskolában puskázni? Szabad-e hívőnek alkoholt innia, és mennyit? …)

Olvassátok el az 1.Kor.6.9-12, 19. verseit segítségül! Mondd el, hogy nem törvénykezésre van szükség. Nem is biztos, hogy a fenti kérdésekben merev szabályokat lehet hozni, de fontos, hogy a hívő fiatal különbözzön egy nem hívőtől! (1.Pt.1.14.)

 

Mit jelent szentnek lenni? Tedd fel ezt a kérdést?

 • Talán legyünk tökéletesek?
 • Vagy a szent az valami misztikus személy, mint akiket a katolikus egyház szentté avat?
 • Vagy a szent az valami unalmas fickó (szent fazék)?

 

Segítségül ajánljuk a Keresztény Bibliai lexikon megfogalmazását:

„Az ÚSZ-ben szentek azok, akik Uruknak vallják Jézust. A szentség itt elsősorban nem etikai fogalom, hanem az »elhívott« (Róm 1,7; 1Kor 1,2; 2Kor 1,1), a »kiválasztott« (Róm 8,33; Kol 3,12) és a »hívő« (Kol 1,2) szinonimája. Mivel a kiválasztás Jézus Krisztusra nézve történt, ezért a hívők tőle kapták a megszentelődést és a megváltást (1Kor 1,30): »megmosattatok, megszentelődtetek és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által« (1Kor 6,11). Jézus a feltámadás után Isten hatalmas Fiának bizonyult, aki a szenteket megszenteli (Róm 1,4; 1Pt 1,14k; Zsid 13,12). A szentség az Istenhez való tartozást jelenti, ez azonban nem a kultuszban, hanem abban nyilvánul meg, hogy a keresztyéneket Isten Lelke vezérli (Róm 8,14). Ezért fontos az Isten Lelkének megfelelő életmód (Róm 6,19kk; 1Thessz 4,3-7). A szenteknek közösségben kell lenniük egymással (Róm 12,13; Ef 1,15; Zsid 12,14; 1Pt 1,2.14).”

 

A szent tehát az az ember, akinek élete teljesen Isten szolgálatára lett odaszánva. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletes mindenféleképpen, hogy sohasem követ el bűnt (1.Jn.1.8), mert akkor senki sem volna szent. Szent az, akinek céljai Isten céljaival azonosulnak, aki mindenben az Ő akaratát keresi.

 

Beszéljetek arról, hogyan álltok ti a szentség kérdésével? Mennyire van vágy a szívetekben a szentség iránt?

 

Amiről még jó lenne beszélgetnetek az alkalmon az az, hogy a megszentelődés, az egy folyamat. Az ember nem rögtön válik tisztává a megtérése után, vannak dolgok, amik az évek során tisztulnak le bennünk. Isten folyamatosan tisztítja életünket, formálja jellemünket.

 

Ebben a szakaszban az „igazság iránti engedelmességgel és képmutatás nélküli testvérszeretet”- re (22.vers) helyezi a hangsúlyt, de 2.Pt-ben van egy bővebb felsorolás arról, mit jelent növekedni a szentségben. Olvassátok el a 2.Pt.1.5-11-es szakaszt.

 

Milyen dolgokban kell növekednie életünknek?

 • Hit
 • Igaz emberség
 • Ismeret
 • Önuralom
 • Állhatatosság
 • Kegyesség
 • Testvéri szeretet
 • Minden ember iránti szeretet

A növekedésről még lesz szó most csak az alapelvet mutasd be számukra, hogy a növekedés egy folyamat. Az akiben gyarapodnak ezek az értékek (megszentelődik) az nem terméketlen, nem lesz a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlen. Aki nem növekszik (a megszentelődésben megakad), azt vaknak, rövidlátónak nevezi az ige.

 

Kérdezd meg, hogyan tapasztalják életükben a növekedést a megszentelődésben! Kérd meg őket másnapig (mikor erről a témáról szó lesz) gondolkozzanak el azon, hogy mit jelent növekedni ezekben a dolgokban, hogyan mérhető ez le a gyakorlati életünkben!

 

Fejezzétek be a beszélgetést imával.

Közbenjáró imádság
 
Megtérés
 
„A legkiválóbb út”
 
Függőségek - drogok
 
Szentek legyetek! 1Pét 1,13-25
 
Engedelmeskedjetek! 1Pét 2,13-22
 
Növekedjetek! 1Pét 2,1-12
 
Istenre Figyeljetek! 1Pét 4,1-19
 
Szórakozásról
 
Hogyan maradhat meg a tűz az életünkben?
 
Isten családja
 
Jövőkép
 
Szelídség
 
Szentek legyetek power pointos
 
Cool Church
 
Példaképeink: Ábrahám
 
Az légy, aki vagy!
 
Mit jelent baptistának lenni?
 
Amnón és Támár
 
Gyógyító eső
 
Halál utáni élet
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet