Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
Pünkösd

Ez 37,1-14

A csontok megelevenednek

 

Péceli Baptista Gyülekezetben elmondott prédikáció 2004. május 30-án pünkösd vasárnapján.

 

Bevezetés:

Ezékiel a babiloni fogság idején írta a próféciáit.

-         Reménytelen helyzetet jelentett: „Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk végünk van.” (11. vers)

-         A bűn büntetéseként élték meg – a fogság azért lett, mert Izrael elfordult az Úrtól

 

Emberileg szólva semmi reménye sincs a népnek, de Isten nem feledkezett el róluk.

Újat tervezett velük, és véghez is vitte.

 

Amit megtanulunk ebből az Igéből is az az, hogy

-         Milyen az ember

-         Milyen következményekkel jár a bűn az életünkre nézve

-         Hogyan viszonyul ehhez a helyzethez az ember és hogyan Isten

-         Mi a megoldás ebben a helyzetben

 

Egy óriási változást látunk ebben a látomásban, amely Isten Lelkének munkája nyomán jött létre. Isten Lelke az, amely a halott gyakorlatot, egyházat, gyülekezetet elevenné tudja tenni.

Ezért is aktuális ez az üzenet.

 

1. Milyen az ember?

 

Isten népe, bár folyamatosan tapasztalta Isten kegyelmét, áldásait, folyamatosan elfordul Istentől.

Hós 11,1-4

De az Újszövetségi nép sem jár el másként. Mivelünk mégnagyobb csodákat tett az ÚR, magát Jézus Krisztust adta értünk áldozatul.

 

Emberi kötelékkel, a szeretet kötelékével ragadt meg minket is Isten!

Az evangélium nem úgy szól, hogy térjetek meg, mert elkárhoztok, hanem úgy, hogy Úgy szerette Isten a világot…

 

A megtérés az, mikor felismered, mennyire szeret téged az Isten.

Róm 2,4 – Isten jósága megtérésre ösztönöz

 

Tapasztaltad már életedben ezt a szeretetet? Megértetted, hogy a világmindenség ura azért teremtett téged, hogy szeressen? Hogy minden pillanat, amit nélküle élsz, értelmetlen?

 

Isten kiöntötte előtted a szívét, üzenete szerelmes üzenet. MÉGIS SOKAN KÖZÖNNYEL, UNALOMMAL HALLGATJÁK. SOKAN MEG VISSZAUTASITJÁK okoskodásaik miatt.

 

A Zsolt 34,9 írja: hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az ÚR!

A megtérés után gyakran az első szeretet tüze égeti az embert. Tele lelkesedéssel, szolgálattal, odaszánással, tisztaság utáni vágyakozással.

 

A törvényszerű az volna, hogy innen növekedjen a hívő élet, a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran újból megnehezedik az ember szíve:

-         az első szeretet elmarad

-         kihal a tűz, a lelkesedés

-         újból előjönnek a régi bűnök

-         új bűnök jönnek az életbe

-         rendezetlen kapcsolatok állandósulnak

-         vallásossággá változik a hitélet

-         megtűrt tisztátalanságok jellemzik életünket

 

De bűn nemcsak egyéneket, hanem közösségeket, az egyházat is terhelheti.

Isten nem egyénekben, hanem közösségben gondolkodik. Kollektív felelősség van.

-         Ha egy vétkezik vele együtt szenved a többi is. Pl: Ákán bűne

-         Vagy Izrael példája a pusztában. Senki sem mehetett be a Kánaán földjére a hitetlenség miatt.

-         Vagy Nehémiás imája

 

Mit tett az egyház évtizedeken, évszázadokon keresztül Európában, Magyarországon?

-         bűn ott terhel minket is

-         Történelmi bűnök

-         Mai gyülekezeti bűnök

 

Eljutott odáig sok ember, aki azt mondja: NEKI NINCS SZÜKSÉGE EGYHÁZRA.

Mi terhelheti a mi, vagy gyülekeztünk életét? Milyen ördögi kötelékek hálózzák be életünket, gyakorlatunkat.

Milyen magaslatok emeltettek, amelyek Isten ismerete ellen vannak?

 

2. Milyen következményekkel jár együtt?

 

Hós 11,5-7 – fogság, pusztulás

 

A próféciában:

-         szétszóratás

-         kiszáradás

 

Ez a kettő bizonyára követi az elszakadást.

 

 

a) Szétszóródás – ami egyszer egy volt, volt apró részekre szakadt.

Nem ez van az egyházban?

Jézus azért imádkozott a Gecsemáné kertben, hogy mindnyájan egyek legyenek!

Az efézusi levél – Krisztus testéről, mint misztériumról beszél, melyet összeköt a 7 egység, de ezenkívül sok a különbözőség is.

 

Ma csak Magyarországon több mint 100 felekezet létezik. Mindegyik saját hitvallással, gyülekezettel. Nem nagyon tartják egymással a kapcsolatot, csak alkalmanként.

DE HÁNY EGYHÁZ VAN? – csak egy.

Isten népe szétszóratásban van.

És a legtragikusabb, hogy nem beszélnek egymással, haragban vannak egymással és rivalizálnak.

 

De egy egyházon, közösségen belül is milyen megosztottság van. Jól tudja az Ördög, hogy ez az a gyenge pontja a gyülekezetnek, amit érdemes támadni.

Ha szétszór bennünket, megosztja erőinket, nem jelent veszélyt az egyház az ő ügyére.

Pedig Jézus azt mondta: az egyház előtt nem állnak meg a pokol kapui. János meg arról tanított, hogy a hitünk legyőzi a világot!

 

Testvér testvér ellen harcol. Milyen szomorú ezL

 

Csodálatos volt annak idején Szabó Dani bácsi igehirdetése a Hirdesd az Igét konferencián Csillebércen. Bocsánatot kért sírva az egyház nevében a többi felekezettől. De sajnos nem lett folytatás.

A falak megmaradtak, a szétszóratás megmaradt.

 

b) Kiszáradás

 

Jn 15,6 – nem marad énbennem, az kiszárad. Szőlőtő és szölővessző allegóriája

Elveszik az erő, elveszik az öröm, a lendület.

Üres, száraz az élet. Olyan, mint a másik Ez-i próféciában a tócsák és a pocsolyák (Ez 47,6)

Nem folyik rajtuk a víz, nincs benne élet – poshadt, állott, élettelen

 

Még nincs eltemetve – sokan szeretnék már eltemetni - a felszínen vannak, de ez már csak árnyéka annak az életnek, ami kellene, hogy jellemezze.

 

Nem ilyen a mi életünk, az egyház élete?

Csak lassan csordogál benne Isten ereje?

 

Fontos, hogy lássuk olyannak helyzetünket, amilyennek Isten látja!

 

3. Mit tesz az ember és mit tesz Isten?

 

a) ember

Három hozzáállás lehet:

 

vagy beletörődik, netán elméletek talál ki, hogy megmagyarázza helyzetét: így kell ennek lenni

 

Vagy elkezdi próbálgatni maga megoldani a helyzetet.

-         kell egy új pásztor

-         le kell cserélni a vezetőséget

-         törvényeket kell behozni

-         vagy változtatni a liturgián

-         behozni a könnyőzenét vagy épp az ellenkzőjét elhatárolódni tőle

-         át kell venni külföldi anyagokat

-         meg kell találni a bűnösöket

 

Ezek egyrésze hasznos, de nem oldja meg a lényegi kérdésünket.

Annyi sok emberi ötletettel találkoztam. Sokszor garantálták egy-egy módszerre, hogy az biztos hatékony, elhozza az ébredést.

 

Vagy felismeri tehetetlenségét, és újból elkezd Istenhez kiáltani. És várni, Istenben bízni…

-         Itt a nép így kiáltott: Izrael egész háza: Elszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk van! – Életre kelhetnek-e még ezek a csontok? Lehet-e még ebből valaha, valami? Már annyi sokat csalódtunk, annyi mindent elrontottunk. Van-e új kezdet, van-e még lehetőség?

 

Tudunk-e egy szívvel, egy lélekkel Istenhez kiáltani? Erre lenne szükségünk.

Sírni Isten jelenlétében, ha kell, elmondani bűneinket. VAN-E VÁGY A SZÍVÜNKBEN ERRE?

Átalakulások kazetta:

Uganda példája – közösen imádkoztak Istenhez. Vajúdás szerű imák voltak azok.

Szomjúhoztak az emberek Isten után. És azt mondták, addig el nem megyünk, amíg meg nem áldasz minket.

Jákób példája a tusakodásából.

 

Gyakran nincs időnk, hogy Isten előtt megálljunk és őszintén imádkozzunk, könyörögjünk.

 

b) Isten

Közben Isten még most is szeret és vár minket.

Hós 11, 8-9

Csodálatosak ezek az Igék. Ő még mindig nem mondott le rólunk. Ugyanazzal a szeretettel szeret minket. Ez a mi reménységünk! Ebben bizakodhatunk csak.

Ha magunkra nézünk – akkor nem látunk esélyt, de ha észrevesszük Istent, felismerjük VAN JÖVŐ!

 

4. A megoldás

 

Isten összegyűjti az Ő népét – Ez a prófécia Izraelre vonatkozik, de reménykedek benne, hogy a gyülekezetre is igaz prófécia!

 

A szétszort csontok összeállnak. Milyen sok tagból áll – milyen különbözőek – DE CSAK EGYÜTT IGAZIAK, ÉS MŰKÖDŐKÉPESEK

Összekötő elemeket ad rá!

Ami szétszakadt ismét egy lett. A testvér újra testvérre talál. És újból szeretet tölti be a közösséget!

 

A következő lépcső pedig a LÉLEKKEL VALÓ BETÖLTEKEZÉS

 

Még nem volt benne lélek – ennek eszkatológiai magyarázata

De most a mi életünkre való üzenete az érdekes számunkra:

Csakis Isten Szentlelke által lehet élet bennünk, lehet egység, lehetünk a helyünkön.

És a nép TALPRA ÁLLT – IGEN IGEN NAGY SEREG!

 

A gyülekezet önmagában egy holt intézmény – Isten Lelke által lesz erőssé – ettől nem emberi.

 

Hogy vagyunk mi ezzel? Mennyire tölt be minket a Lélek?

Tudunk-e róla, hogy be kell töltekezni?

 

Ez 47 – amin keresztül folyik víz – az tele van élettel, friss lesz!

 

Isten akarja ezt. Mi akarjuk?

Pünkösd van – arra emlékzünk, hogy Isten elküldte Szentlelkét a világba. De ez nemcsak egyszeri esemény, nem egy történelmi emlék, hanem ma is meg kell történnie itt és most!

 

Reményik Sándor: Kegyelem

 

Először sírsz.
Aztán átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd,
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: az a Kegyelem.

 

Imára buzdítás:

-         Milyen állapotban van életünk, közösségünk?

-         Mit próbálunk tenni?

-         Vajon nem vagyunk-e mi is szétszóródva, kiszáradva?

-         Szükségünk van Isten Szentlelkére, erejére

Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet