Merényi Zoltán honlapja
   
 
   
       
   
 
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5

Ma: sokan nem hisznek a hit diadalában: a hívők mindenütt reménytelen utóvédharcot folytatnak… Az egész Biblia bizonysága – a hit felülemelkedik a világon. Pl: Mózes korában

 

Bevezetés:

János levele: utolsó iratok egyike

Generációváltás történt: apostolok mind mártírhalált haltak, egyedül János él

 

Támadások a kereszténység ellen:

Külső – keresztényüldözések

Belső – tévtanítások, gnosztikusok, pl. Marcion

 

Szívesen végigtanulmányoznám a levelet közösségben

Bizonytalan jövő a kereszténység előtt. Emberileg számolva úgy néz ki, hogy hamar vége lesz az új vallásnak…

János optimista: a hit diadaláról beszél

 

Üzenete: HIT, SZERETET, ÉLETVÁLTOZÁS: érdekes a teológiai, dogmatikai elemek háttérbe szorulnak.

Fontosabb üzenetere hívja fel a figyelmet: atyai hangvétellel.

 

János levelének aktualitása ma:

Válságban a kereszténység egész Európában

 • vallásoskodás
 • ateizmus
 • hittől való elszakadás
 • lázadás
 • erkölcsi romlottság

gyülekezetekben

 •  megfáradás
 • céltévesztés
 • rivalizálás
 • szeretet meghidegülése
 • hitetlenség

A történelem során talán soha nem volt ilyen válságban a kereszténység, mint ma.

 

Magyarországon hittük, a rendszerváltással eljön az ébredés: helyette – tovább folytatódott a vallástól való elszakadás

 

Egyházunkban:

 • sok a megfáradt, csalódott ember
 • a hit ereje nem működik, helyette megszokás, unalom
 • a gyülekezetekben sokszor betegebb emberek, mint a világban
 • sokan a világba menekülnek, s találnak örömöket

Újra meg kell értenünk az evangélium üzenetét, át kell gondolnunk életünket, gyakorlatunkat.

Meg kell állni Isten előtt.

 

Az ébredésnek Isten népén kell elkezdődnie!

 

1)      A diadal alapja: HIT

Hogyan állunk a Hittel?

A levél címzettjei már nem voltak szemtanúi Jézus Krisztusnak. János viszont igen: 1Jn 1,1-4

Hit nem naivitás: hitünk biztos alapon nyugszik! – apostolok bizonyságtételén

Van, mikor az ember elbizonytalanodik – ha bizonytalankodás van az életünkben, akkor nem lehetünk győztesek

 

Isten kijelentette magát: Jézus Krisztusban – testté lett!

János kedvenc kezdése: „kezdetben” – keresztény genezis

 

2)      Hit tartalma: Kapcsolat

Gyülekezetettel, Istennel

 

Nem lehet elképzelni a hitet közösség nélkül.

 

3)      Hit = szeretet

Aki hisz = aki szeret 1Jn 5,1

 

A hit kérdése nemcsak az, hogy hiszed-e? Jak 2,19

Hit kérdése: szereted-e?

Péter: Jn.21: szeretsz te engem?

 

Szereted Istent vagy lázadsz ellene?

A levél kijelenti: Isten a szeretet, s ez megnyilvánult, Isten kifejezte irántunk szeretetét: 1Jn 4,9

 

Aki hisz és szeretet! Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (két dimenziós szeretet)

 

Egyedül Isten győzi le a világot, győztes csak az lehet, aki nem a saját erejében bízik.

 

1Tim 1,5

Csokoládé című film: nem az teszi értékessé az életedet, amit nem teszel meg, hanem, amit megteszel!!!

 

Ez a győzelem nem olyan siker, mint amit a világ képzel: Keresztelő János és Heródes története

 

Az első keresztények hite:

A keresztényeket a többi embertõl nem ország, nyelv vagy szokás különbözteti meg. Mert nekik nincsenek saját városaik, beszédük sem sajátságos, rendkívüli életet sem élnek. Az általuk követett életvitelt nem kotnyeleskedõ emberek spekulációja és megfontolása tervezte ki, és õk sem hirdetik magukat — mint egyesek — pusztán emberi tanok szószólóinak. Akár görög, akár barbár városokban laknak, ahogyan mindegyiküknek osztályrészül jutott, ruházkodásban, étkezésben és más mindennapos viselkedésben az ottaniak szokásait követik, életmódjuk mégis csodálatra méltó és bevallottan szembeszökõ. Különbözõ országokban laknak, de csak mint jövevények. Mint állampolgárok, másokkal együtt mindenben részt vesznek, ugyanakkor idegenekhez hasonlóan szenvednek el mindent. Minden idegen ország olyan számukra, mint szülõföldjük, és szülõföldjük olyan számukra, mint egy idegen ország. Házasodnak, mint mindenki, gyerekeket nemzenek, de nem pusztítják el utódaikat. Asztaluk közös, ágyuk viszont nem. Testben vannak, de nem élnek a test szerint. Napjaikat a földön töltik el, de a mennyország állampolgárai. Alávetik magukat az elõírt törvényeknek, életükkel ugyanakkor túlhaladják azokat. Mindenkit szeretnek, és õket mindenki üldözi. Ismeretlenek és bûnösnek mondatnak; kivégeztetnek és feltámadnak. Szegények, mégis sokakat gazdaggá tesznek; semmijük sincs, mégis mindenben bõvelkednek; megszégyeníttetnek, gyalázatukban mégis felmagasztaltatnak. Becsmérlik õket, mégis megigazulnak; szidalmazzák õket és õk áldanak; sértegetik õket és õk tisztelettudóan viselkednek; jót cselekednek, mégis gonosztevõkként büntetik meg õket. Mikor büntetik õket, úgy örvendeznek, mint akiket életre keltettek. Mint idegeneket támadják meg õket a zsidók, és a görögök üldözik õket; gyûlölõik mégsem képesek megindokolni a velük szemben érzett gyûlöletüket. (Mathetesz levele Diognétoszhoz)

 

4. Hit = életváltozás 1Jn 2,6

 

Nem az intellenktuális hit győzi le a világot, hanem a kiformálódó jellem

Hit által jobb emberekké kell vállnunk!

 • Türelmetlenből – türelmes
 • Gonosz – szerető
 • Hataloméhesből – alázatos
 • Hűtelenből – hű…

Ezen a téren csap be minket leginkább az ördög.

 

Keresztény = krisztusi

 

Ez volt az első gyülekezetek sikerének a titka. Nem volt nagy teológiai tudásuk, hanem nagy volt az életváltozásuk

 

Róm.1.8. – hitük híre elterjedt az egész világon (pedig nem volt dogmatikai alapjuk) Megélték a Krisztust a családban, a társadalombn, a munkájukban, kitartottak…

 

Zsid 10,32-35

 

Életváltozás gyülekezeti szinten: 1Jn.3,13-18

Boros Lajos bizonyságtétele váci börtönben

Hogyan állunk mi az életünkkel? Áthatja Isten jósága, szeretete?

 

Jak.2.14-22 – Anglia: az év leghívőbb emberének jutalma – egy törölköző

 

Krisztusban az IGE TESTTÉ LETT – Ma a hívő ember életében KELL TESTTÉ VÁLNI AZ IGÉNEK!!!

 

Az evangélium akadálya: a kereszténység gyakorlata (II. vatikáni zsinat)

 

Az emberek gyakran ma is így vannak ezzel. Nem azt figyelik, mit mondunk, hanem azt, hogy működik-e az életünkben?

 

HA AZ ÉLETÜNK NEM BIZONYSÁG ISTEN JÓSÁGÁRA, felesleges misszióról gondolkodni

 

Hogyan változik életünk?

Rossz elképzelés – én akarom, próbálkozok

Rá kell döbbennünk NEM VAGYUNK KÉPESEK RÁ

A testi gondolkodás az: én teszem – esetleg Isten segítségét kérem

 

Mi a baj az 2Pt 1,10-zel? – hiányzik a 3-4 vers a 10. vers visszautal rá: éppen ezért: valami történt , s csak azért tudom tenni.

Isten teszi általam. Én csak engedem.

 

Szükség van a Szentlélek erejére, a Szentlélekkel való betöltekezésre, csak Ő cáltoztathat jellemünkön!

 

Az igében azt is látjuk, mivel áll szemben a mi hitünk: A VILÁG

 

Itt nem az Isten által teremtett világra gondol János: Jn.3.16. (úgy szerette Isten) – amiért meghalt Jézus

 

Hanem az isten ellen lázadó, nélküle boldoguló, Sátán uralma alatt lévő világról. Ebben a világban két világ létezik egymás mellett: Isten országa – Sátán uralma (Csel.26.18)

 

Ez a két világ óriásiban különbözik egymástól. De valóban így van ez a mi életünben?

 

A két ország nem dogmatikai, hitelvi kérdésekben különbözik egymástól, hanem a benne élő emberek életétől, s a királyság uralkodójától.

Sátán hatalma: terroruralom, halál

Isten országa: szabadság, élet

 

Gyakran épp a fordítottja lesz valósággá a történelemben:

A világ: felszabadító valóság, élet

A gyülekezet: terror, halál (kézépkor, inkvizíció)

 

Isten országát kell megélnünk ebben a világban!!!

 • 1.Jn.2.15-17 Ne szeressétek ezt a világot
 • 2.Tim.4.10. Démász beleszeretett ebbe a világba
 • 1.Tim.1.19. Hajótörést szenvedett a hitük

A hit ellenségévé is lehet válni – pl: Sámson

 

Befejezés:

Kérdésfelvetések:

 • Hiszel-e Jézusban?
 • Szereted-e Jézust?
 • Szereted-e a testvéredet?
 • Meglátszik-e életeden a hited?
 • Harcban állsz-e?
Isten győzelmet akar adni, akarjuk?
Pünkösd
 
Radikális életváltozás - Csel 9,19-30
 
Jákób tusakodása
 
A hívő ember szellemi környzete
 
Értő figyelem, a hatékony lelkigondozás módszere
 
Ézs 40 - Megújulás
 
Evangelizáció a mai világban
 
Bizonyságtétel az elutasítás ellenére
 
A hit győzelme 1Jn 5,1-5
 
Jöjjetek énhozzám - Mt 11,25-30
 
Tiszteld szüleidet- 2Móz 20,12
 
Rut 1, 19-22; 4,13-17
 
Senki sem szolgálhat két Úrnak
 
Zsolt 47 - Jahve Király
 
Jn 21 – Szeretsz te engem?
 
Ébredés Ninivében
 
1 Sám 3 - Sámuel elhívása
 
Hós 13 - Térj meg Izrael!
 
Jézus Bethániában - Jn 12
 
Lázár feltámasztása
 
Örálló felelőssége: Ez 3
 
Vallási pluralizmus - szakdolgozat
 
Bemeritesi predikació 2005. szeptember
 
Dávid népszámlálása
 
Hogyan vezet minket Isten?
 
Jézus a tengeren - Mt 14,22-33
 
Mt 18,15-20 Gyülekezeti fegyelem
 
Mt 18 - megbotránkozás
 
Zsid 5,11-14.
 
Ötven ok, amiért Krisztus szenvedett és meghalt
 
Jelenések könyve
 
Mózes sorozat
 
A céltudatos egyház
Szavazógép
Szerinted mi vár lelki értelemben Magyarországra?
    Ébredés lesz
    Stagnálás lesz
    Tovább sorvadnak a gyülekezetek
    Az emberek teljesen elfordulnak Istentől
    Más isteneket fognak követni az emberek
 
 
     
   
         
   
Oldaltérkép | Email | Kedvencek közé | Kezdőoldal powered by SiteSet